Игрова психотерапия

Специализант в програма за професионално обучение в игрова психотерапия

Play Therapy in Preschools/ Игрова терапия в предучилищна възраст

Play Therapy With Children Experiencing Anger And Frustration/ Игрова терапия при деца, изпитващи гняв и фрустрация

Игрова терапия при детски страхове

Play Therapy With ADHD/Игрова терапия при деца с хиперактивност и дефицит на вниманието

Play Therapy Techniques with Anxious Child/ Техники за игрова терапия при тревожни деца

The Role of Emotions in Difficult Behaviors/Ролята на емоциите в трудното поведение

Play Therapy With The Perfectionistic Child/ Игрова терапия с детето-перфекционист

Fun & Effective Play Therapy Interventions for Family Sessions/Забавни и ефективни техники за игрова терапия за семейни сесии

Play Therapy with Couples, Families & Teens/ Игрова терапия за двойки, семейства и юноши

Play Therapy with High Conflict Divorce/ Игрова терапия при развод с висока степен на конфликт

Helping Children Self-Regulate with Play Therapy/ Подкрепа на саморегулацията при децата в игрова терапия

Игрова психотерапия и още за моята квалификация